Privacy beleid

Beste bezoeker,
Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat
wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Stichting Orenda in
aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons
verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons
daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als
u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met Stichting Orenda 010-
314 08 24 of info@stichting-orenda.nl
.
PRIVACY BELEID
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties
en overeenkomsten met Stichting Orenda KVK 78246636
Versie: 11-10-2020
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor
welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
HET GEBRUIK VAN
PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de
door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contact- of sollicitatieformulier), of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij
zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar
vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of
moeten doen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Stichting Orenda
in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Stichting Orenda gebruikt uw
persoonsgegevens voor:
• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• het versturen van een nieuwsbrief, wanneer u hierom verzoekt;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom
verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website via Google
Analytics;
• het tot stand kunnen brengen van een chat gesprek;
• het bepalen van strategie en beleid;
BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze
privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING
AAN DERDEN
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij
via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct
marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande
toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
Partijen welke toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zijn:
• Mailchimp :: In verband met het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief
• Google Analytics :: Voor het verzamelen van bezoekers statistieken
• Gmail :: Voor het ontvangen van de formulieren

GEGEVENSBEVEILIGING
Stichting Orenda maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en
dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. De handleiding tot de
cilinders in onze sloten delen we om veiligheidsredenen niet online maar liggen wel
ter inzage bij ons op kantoor klaar.


LINKS NAAR ANDERE WEBSITES VAN
DERDEN
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en
cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden
op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden
u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.
UW WETTELIJKE RECHTEN
U mag Stichting Orenda vragen om inzage in de gegevens die van u zijn
opgeslagen. Ook kunt u Stichting Orenda verzoeken deze gegevens te wijzigen, te
verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op
te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via het op onze
contactpagina vermelde e-mailadres, of door telefonisch contact met ons op te
nemen via het op onze contactpagina vermelde telefoonnummer tijdens de op
diezelfde pagina vermelde tijden.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN
COOKIEVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te
passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan
ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van
uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Aankomende evenementen

Instagram