ALGEMENE VOORWAARDEN.

Artikel 1 Organisatie

De stichting

Kerkwervesingel 51 C
3086HK ,Rotterdam

BTW nummer :
KvK nummer : 78246636

1.1 Stichting Orenda biedt activiteiten aan voor jong en oud met als doelstelling om de leefbaarheid in de wijk te
helpen verbeteren en jong en oud bij elkaar te brengen op creatieve en speelse wijze.
1.2 Een ieder die wilt deelnemen aan deze activiteiten of te wel de begeleiding daarvan stemt in met de algemene
voorwaarden.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op met name de deelneming aan de activiteiten.

Artikel 2: Inschrijving
2.1 Voor de deelneming aan een activiteit dient de deelnemer het aangereikte inschrijfformulier volledig in te
vullen.
2.2 Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 De stichting of wel de begeleiders /vrijwilligers behouden het recht om de inschrijving/aanmelding in te
trekken.

Artikel 3 Toelatingseisen
3.1 Om mee te kunnen doen met een door de stichting geboden activiteit dienen kinderen en ouders zich aan
basis (gedrags) regels te houden.
– Deelnemers dienen te voldoen aan de onderstaande eisen: – De Deelnemer dient samen met de overige
deelnemers zo goed mogelijk samen te spelen/werken.
-De deelnemer zal niet roddelen en pestgedrag vertonen.
-De deelnemer dient respectvol om te gaan met begeleiders/vrijwilligers en overige deelnemers.
– De Deelnemer/vrijwilliger is geïnteresseerd en betrokken bij het welzijn van de kinderen/jongeren en
ouderen.
3.2 Stichting orenda behoudt zich het recht voor om de deelnemer pas toe te laten als de deelnemer de intentie heeft
om aan de in 3.1 voorwaarden genoemd te voldoen.
Indien de Deelnemer om welke reden dan ook niet geschikt wordt geacht tot het deelnemen aan een activiteit zal
Stichting orenda de deelnemer/ouder van de deelnemer hierover formuleren.
3.3 Indien er over een tijds periode van vier weken onvoldoende deelnemers zijn om een activiteit uit te voeren ,
heeft stichting orenda het recht om de activiteit op een later te benoemen tijdstip bij voldoende deelnemers uit te
voeren.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 De Deelnemer is de prijs verschuldigd die op het moment van de inschrijving van deelname geldt. Dit geld
voor de volwassenen.
Stichting orenda behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde tussentijds te wijzigen.
4.2 Betaling door de Deelnemer dient te geschieden bij iedere deelname aan de handwerkclub voor volwassenen .
4.3 Indien de Deelnemer het (knutsel/handenarbeid )project niet geheel volgt, geeft dit geen recht op een geheel of
gedeeltelijke teruggave van de betaalde eigenbijdrage.
Artikel 5 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
5.1 Alle tijdens de activiteiten door stichting orendaen de door de Deelnemer verstrekte informatie, waaronder
persoonlijke informatie, informatie over de kinderen zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en zal onder geen
voorwaarde worden gedeeld anders dan tijdens de uitvoering van de hulpvraag behandelen dan wel doorverwijzing
.

5.2 De geheimhouding strekt zich ook uit tot alle persoonlijke ervaringen van de Deelnemers zelf en de mede-
deelnemers rondom de activiteiten welke in het kader van de activiteiten plaatsvinden.

5.3 Stichting orenda zal een privacystatement opstellen waarin alle rechten en plichten ten aanzien van de
geheimhouding en bescherming van de privacy conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
zullen worden beschreven.
deelnemer wordt op de hoogte gesteld van het privacystatement.
Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
7.4 Het staat de Deelnemer/vrijwilliger/opdrachtnemer vrij om binnen het eigen werkveld en op de eigen
werkplaats de kennis en de informatie die is verkregen te delen en toe te passen ten aanzien van ouderen ,ouders en
kinderen en andere vrijwilligers.
Artikel 8 Uitval van een activiteit
8.1 Bij ziekte en/of verhindering van een wegens een geldige reden zal stichting orenda – voor zover mogelijk –
voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
8.2 Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal stichting orenda de deelnemer zo spoedig
mogelijk hiervan in kennis te stellenden een alternatieve datum voorstellen waarop de betreffende activiteit alsnog zal
worden gegeven.
Artikel 9 Klachtenprocedure
9.1 Stichting orenda hecht belang aan een goede klachtenprocedure.
Hieronder is beschreven welke procedure de Stichting hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten.
Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
1. In geval van een klacht dient deze in eerste instantie te worden besproken de direct betrokkene te bespreken. De
klacht dient meteen kenbaar gemaakt te aan degene die de klacht betreft (vrijwilliger, medewerker of Stichting) en
aan het secretariaat en probeer in goed overleg tot een oplossing te komen. Algemene voorwaarden Stichting
orenda.
2. Indien het niet mogelijk is of niet gewenst is om de klacht meteen kenbaar te maken aan de betrokkene kan u een
klacht mondeling of via e-mail ingediend worden bij de Stichting (t.a.v. de klachtencoördinator).
Na ontvangst van een klacht zal stichting orenda binnen vijf werkdagen persoonlijk contact opnemen met de
Deelnemer die de klacht heeft ingediend waarna de klacht in gezamenlijk overleg tussen de betrokkene, stichting
orenda en de Deelnemer zal worden besproken en afgehandeld.
3. Indien de Deelnemer niet tevreden is met de afhandeling van de klacht kan de Deelnemer in beroep gaan tegen
de wijze van afhandeling van de klacht. Stichting orenda zal in zulk geval binnen vijf werkdagen de
contactgegevens van een onafhankelijke derde persoon verstrekken aan de Deelnemer.
Deze onafhankelijke derde persoon geeft een, voor stichting orenda en de Deelnemer een bindend advies. Eventuele
consequenties van het gegeven advies zullen door stichting orenda binnen tien werkdagen afgehandeld.
9.2 De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één kalenderjaar bewaard.
9.3 De behandeling van de klachtenprocedure wordt uiterlijk binnen 4 weken afgerond en vastgelegd in het
klachtenformulier. Indien de termijn van 4 weken niet wordt gehaald, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek moet
worden gedaan, zal de klachtencoördinator van stichting orenda de betrokkenen hierover schriftelijk informeren.

9.4 Bij het indienen van de klacht dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden vermeld:
1. Naam, adres, en e-mailadres en telefoonnummer waarop de Deelnemer overdag bereikbaar is;
2. De betrokken begeleider/opdrachtnemer waar de klacht betrekking op heeft;
3. Een duidelijke omschrijving van de klacht en eventuele bewijsstukken;
4. Een klacht moet binnen drie weken na het gebeurde zijn ingediend.
Artikel10. Aansprakelijkheid
10.1 Stichting orenda is jegens de Deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Stichting orenda in de uitvoering van
de geboden activiteiten.
Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade,
vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde
winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade
zijn van vergoeding uitgesloten.
10.2 Voor zover stichting orenda, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden
betreft het uitsluitend die schade waartegen stichting orenda verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had
behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in
aanmerking komt.
Mocht de verzekeraar van stichting orenda in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering
overgaan dan is de aansprakelijkheid van stichting orenda beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de schade.
Artikel 11 Geschillen
11.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een
ander land van toepassing is.
11.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Scroll naar boven